دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : قدرت اله   طالب نیا

پست الکترونیکی : talebnia@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حسابداری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مدیریت گمرکی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379/01/01

قدرت اله طالب نیا

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

^